Vuokrahallinnon rekisteri


Yleinen osa: Osuuskaupan vuokrahallinnon rekisterin tietosuojainformaatio
PeeÄssän vuokrahallinnon rekisterissä hallinnoidaan tietoja tiloja vuokranneista yrityksistä ja henkilöistä. Asiakastietojen rekisterinpitäjänä toimii osuuskauppa PeeÄssä 0864235-8

Millaisia henkilötietoja keräämme sinusta
PeeÄssän vuokrahallinnon rekisterissä käsitellään tilojen vuokraukseen liittyviä henkilötietoja. 

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat asuntojen ja liiketilojen vuokrasopimusten hallinnointi.

Mistä saamme henkilötietojasi
Henkilötiedot ovat vuokralaisen itsensä antamia tilojen vuokrauksen yhteydessä. Tarvittavat tiedot on pyydetty vuokrasopimuksen täyttämistä varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
PeeÄssän vuokrahallinnon rekisterissä vuokrasopimuksen velvoitusten toteuttamiseksi. Tämän lisäksi esimerkiksi laki asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä laki liikehuoneiston vuokrauksesta sääntelee tilojen vuokrasopimuksia.

Kuka käsittelee henkilötietojasi
Tietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset vuokrahallinosta vastaavat työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu. Käsittelemme henkilötietoasi aina huolellisesti ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa.  

Emme luovuta tai julkaise keräämiämme henkilötietoja ellei lainsäädäntö tai oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen muuta edellytä tai tässä rekisteriselosteessa toisin mainita. 

Henkilötietojasi ei käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus saada tiedot sinusta säilytetyistä tiedoista. Helpoimmin teet sen pyytämällä tietojasi Osuuskaupastamme s-pankkipisteestä. Voit myös korjata virheellisiä ja puutteellisia asiakastietojasi ottamalla yhteyttä osuuskauppaan.  

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksista. Ilmoitamme sinulle viipymättä, mikäli meillä tapahtuisi tietoturvaloukkaus, joka voisi uhata vakavasti sinun yksityiselämääsi.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset sinulle ja miten henkilötietojasi suojataan
Suojaamme henkilötietojasi huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Vuokrahallinnon järjestelmätoimittajat ovat sitoutuneet tietojenkäsittelysopimuksella käsittelemään henkilötietoja asianmukaisella tarkkuudella ja tietoja säilötään tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu vain niihin henkilöihin, jotka työtehtäviensä puolesta tarvitsevat tietoa 

S-ryhmässä suojaamme henkilötietojasi muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. 

Kuinka kauan säilytämme tietojasi
Säilytämme tietoja sinusta vähintään asiakassuhteen keston ajan. Poistamme kuitenkin säännöllisesti vanhentuneita tietoja. Vuokrasopimukseen perustuvia tietoja voidaan säilyttää kymmenen vuotta siitä, kun vuokrasopimus on päättynyt ja vuokrasuhteeseen liittyvät velvoitteet ovat puolin ja toisin loppuun suoritetut. 

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. 

Mihin voit ottaa yhteyttä
Vuokrahallinnon rekisteriin liittyvissä kysymyksissä palvelemme Osuuskauppa PeeÄssä:n asiakaspalvelupisteessä. 

Vastaamme henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin myös osoitteessa: tietosuoja@sok.fi. 

Voit myös aina epäselvissä tilanteissa ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen. Katso tarkemmin http://www.tietosuoja.fi/. 

Tiedon keruun yhteydessä informoitava osuus:
Antamasi tiedot tallennetaan vuokrahallinnon rekisteriin, jonka rekisterinpitäjänä toimii osuuskauppa PeeÄssä. Henkilötietojasi käytetään vuokrasopimusten hallinnointiin ja ylläpitoon.

Tietosuojaselosteessa informoitavat tiedot
Käsittelyn tarkoitukset (rekisteröity ja viranomainen)

Henkilötietoja käsitellään vuokrasopimusten hallinnointiin, laskutukseen ja ylläpitoon. 

Vuokrasopimuksen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:
- Varmistaa vuokrasopimuksen toisen tahon henkilöllisyys
- vuokran maksuseuranta

Käsittelyn peruste (rekisteröity ja viranomainen)
Art. 6.1 b) Sopimus 

Vuokrasopimus
Art 6.1 c) Lakisääteinen velvoite
- kirjanpitolaki
- laki asuinhuoneiston vuokrauksesta
- laki liikehuoneiston vuokrauksesta 

Henkilötunnuksen käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteiseen yksilöimiseen rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta (rekisteröity)
Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä (viranomainen)
Vuokrasopimussuhteessa olevat tai aiemmin olleet henkilöt

Käsiteltävät henkilötiedot (rekisteröity)
Vuokrasopimus:
- vuokralaisen nimi
-
henkilötunnus
-
osoite
- puhelinnumero
-
sähköposti
-
muut taloudessa asuvat

Kuvaus henkilötietoryhmistä (viranomainen)
Yhteystiedot, henkilötunnus

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä (rekisteröity)
Tiedot saadaan vuokralaiselta itseltään.

Vastaanottajaryhmät (rekisteröity ja viranomainen)
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa.  

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Viittaus (mahdolliseen) henkilötietojen käsittelijän kanssa solmittuun henkilötietojen käsittelyä koskevaan sopimukseen (viranomainen)
Järjestelmätoimittaja Haahtela Kehitys Oy:n kanssa on solmittu tietojenkäsittelysopimus.

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöille (rekisteröity ja viranomainen)
Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Asianmukaisia suojatoimia koskeva dokumentaatio, jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan (viranomainen)
Ei koske kyseistä henkilötietojen käsittelyä.

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit (rekisteröity ja viranomainen)
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.  

Vuokrasopimuksia säilytetään myös vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen kirjanpitolain velvoittamin edellytyksin kuusi vuotta kuluvan vuoden jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet (rekisteröity)
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
- Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
-
Oikeus tietojen oikaisemiseen
-
Oikeus tietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista)
-
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
-
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
-
Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tunnistamiseen tarvittavat minimitiedot sekä edellytetty tunnistamisen vahvuus
Vuokraus
-
nimi (etunimi, sukunimi)
-
osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
-
puhelinnumero
-
sähköpostiosoite
-
henkilötunnus tai Y-tunnus

Suostumuksen peruuttaminen (rekisteröity)
Ei koske kyseistä henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle (rekisteröity)
Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen ei toteudu.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot (rekisteröity)
Ei koske kyseistä henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista (rekisteröity)
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja.  

Järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu niihin henkilöihin, jotka työnsä puolesta tarvitsevat pääsyn tietoihin. 

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. 

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Käsittelyn vaikutustenarviointi (DPIA) (S-ryhmälisäys sisäiseen käyttöön)
Henkilötietojen käsittelystä ei ole lain edellyttämää tarvetta tehdä vaikutustenarviointia.

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista (viranomainen)
Henkilötietoluokka 2