Pysäköinnin valvonnan rekisteri

Pysäköinnin valvonnan rekisteri
TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

Rekisterinpitäjä
Osuuskauppa PeeÄssä
Postiosoite: PL 77, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Savilahdentie 10
Y-tunnus: 0864235-8

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava@sok.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
tietosuoja.peeassa@sok.fi

Rekisterin nimi
Pysäköinnin valvonnan rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
- pysäköinnin valvonta
- pysäköintioikeuksien tarkistaminen

Henkilötietojen käsittelyn peruste
Art. 6.1 a) Suostumus

Pysäköimällä Prisma Kuopin tonttialueelle asiakas hyväksyy pysäköinnin ehdot ja pysäköinnin valvontaan liittyvät toimet.

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot
- auton rekisterinumero
- kameravalvonnan tallenne rekisterikilvestä
- kiinteistössä työskenteleviltä etu- ja sukunimi

 Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Auton rekisterinumero, kameratallenne rekisterikilvestä, nimitiedot

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
Tiedot kerätään ottamalla valvontakamera kuvaa tonttialueelle ajavien autojen rekisterikilvistä.

Kuopion Prisman tonttialueen pysäköinnin valvonnan suorittaa automaattinen kameravalvonta.

Tonttialueelle johtavien teiden varsilla on ilmoitukset pysäköinnin valvonnasta ja pysäköinnin ilmaisesta maksimiajasta (3 h). Pysäköimällä tontille asiakas hyväksyy ehdot.

Prisma kiinteistössä työskenteleville tarjoamme ilmaisen pysäköinnin yhdelle autolle. Autojen rekisteritiedot kerätään järjestelmään, että pysäköinnistä ei muodostu maksua. Tiedot kerätään henkilöltä itseltään. Rekisteritieto poistetaan pysäköinti valvontajärjestelmästä työsuhteen päättyessä-

Henkilötietojen vastaanottajat
Prisma Kuopio Infon henkilökunta vastaanottaa rekisteritiedot. Tietoja käsitelevillä henkilökunnalla on henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään.

Työntekijöiltä kysytään halukkuus ilmaiseen pysäköintiin ja kerätään rekisteritiedot heiltä itseltään. Info syöttää Prisman työntekijöiden ja kiinteistön vuokralaisten osalta. PeeÄssän konttorilta hoidetaan S-pankin ja konttorin henkilökunta. Henkilöltä kerätään yhden auton rekisteritieto pitkäaikaiseen pysäköintiin. Päivän lyhytaikaiset pysäköinnit Prisman info hoitaa Prismassa työskentelevien, vuokralla olevien ja vierailijoiden osalta. PeeÄssän konttorilla hoidetaan konttorin lyhytaikaiset pysäköinnit.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa Osuuskauppa PeeÄssän lukuun toimiville tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuville kolmansille tahoille, jos palvelun toiminta sitä vaatii.  Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi pysäköinnin maksamiseen, laskuttamiseen ja pysäköinninvalvonnan suorittamaan pysäköintioikeuden tarkastamiseen. Laskutukseen ja mahdolliseen saatavien perintään saatavat henkilötiedot pyydetään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin tai muihin markkina- tai mielipidetutkimuksiin. Poliisin tai muun toimivaltaisen viranomaisen kirjallisesta pyynnöstä tietoja luovutetaan lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa.

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatoimet
Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
Kiinteistössä työskentelevien tiedot säilytetään työsuhteen keston mukaan.

Ilmaisen (3 h) ja maksettujen pysäköintien kuvatallenne ja rekisterikilpi: 30 päivää pysäköinnin päättymisestä.

Maksamattomat pysäköinnit: 12 kuukautta pysäköinnin päättymisestä (luokiteltuna maksamattomiksi ja kaikki yksityiset tiedot poistettuina).

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
- Oikeus saada tutustua tietoihin
- Oikeus tietojen oikaisemiseen
- Oikeus tietojen poistamiseen
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
- Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
- Oikeus peruuttaa suostumus
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
- Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen
Henkilö hyväksyy pysäköinnin ehdot pysäköimällä Prisma Kuopion tonttialueelle.

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle
Henkilö hyväksyy pysäköinnin ehdot pysäköimällä Prisma Kuopion tonttialueelle.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät kuvat säilytetään salasanasuojatussa matkapuhelimessa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.