Pysäköinnin valvonnan rekisteri


PYSÄKÖINNIN VALVONNAN REKISTERI

TIETOSUOJASELOSTE (1.1.2024 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

  1. Rekisterinpitäjä

Osuuskauppa PeeÄssä

Postiosoite:                      PL 77, 70101 Kuopio

Käyntiosoite:                    Savilahdentie 10

Y-tunnus:                          0864235-8

  1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

tietosuoja.peeassa@sok.fi

  1. Rekisterin nimi

Pysäköinnin valvonnan rekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • pysäköinnin valvonta
  • pysäköintioikeuksien tarkistaminen
  1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Art. 6.1 a) Suostumus

Pysäköimällä Prisma Kuopin tonttialueelle tai ajaessaan ko. tontin kautta oman työnantajansa pysäköintialueelle henkilö hyväksyy pysäköinnin ehdot ja pysäköinnin valvontaan liittyvät toimet.

 

  1. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

  1. Käsiteltävät henkilötiedot
  • auton rekisterinumero
  • kameravalvonnan tallenne rekisterikilvestä
  • etu- ja sukunimi (kiinteistössä työskentelevät PeeÄssän ja vuokralla olevien yrityksien työntekijät, pysäköintipaikan vuokranneet sekä oman työpakkansa pysäköintiin tontin läpiajavat henkilöt)

 

  1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Auton rekisterinumero, kameratallenne rekisterikilvestä, nimitiedot

  1. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Tiedot kerätään ottamalla valvontakamera kuvaa tonttialueelle ajavien autojen rekisterikilvistä.

Kuopion Prisman tonttialueen pysäköinninvalvonnan suorittaa automaattinen kameravalvonta.Tonttialueelle johtavien teiden varsilla on ilmoitukset pysäköinninvalvonnasta ja pysäköinnin ilmaisesta maksimiajasta (3 h). Pysäköimällä tontille asiakas hyväksyy ehdot.

Prisman kiinteistössä työskentelevien, sekä PeeÄssän että vuokralla olevien yritysten työntekijöiden, pysäköintipaikan vuokranneiden sekä tonttia läpiajoon käyttävien henkilöiden käytössä olevien ajoneuvojen rekisteri- ja nimitieto viedään pysäköinninvalvontajärjestelmään, jotta pysäköinnistä ei muodostu maksua. Tiedot kerätään henkilöltä itseltään. Henkilötiedot poistetaan pysäköinninvalvontajärjestelmästä, kun henkilön työsuhde päättyy tai hän ei enää ole oikeutettu ilmaiseen pysäköintiin.

  1. Henkilötietojen vastaanottajat

Prisma Kuopio Infon henkilökunta vastaanottaa henkilötiedot (rekisteri- ja nimitiedot). Tietoja käsitelevällä henkilökunnalla on henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään.

Työntekijöiltä kysytään halukkuus ilmaiseen pysäköintiin ja kerätään rekisteritiedot heiltä itseltään. Prisman info syöttää tiedot järjestelmään Prisman työntekijöiden ja kiinteistön vuokralaisten työntekijöiden osalta. Pysäköintipaikan vuokranneiden ja Prisman tontin kautta läpiajavien henkilöiden osalta yritysten yhteyshenkilöt ilmoittavat tiedot Prisman infoon. Näiden yritysten kanssa on tehty henkilötietojen käsittelystä tietojenkäsittelysopimukset.

PeeÄssän konttorilla hoidetaan tietojen syöttö S-pankin ja konttorin henkilökunnan osalta.

Prisman Info hoitaa päivän lyhytaikaiset pysäköinnit Prismassa työskentelevien, vuokralla olevien ja vierailijoiden osalta.

Henkilö voi myös ilmoittaa yhden päivän mittaisen kiinteistössä vierailun pysäköinnin päätteelle, joka löytyy PeeÄssän konttorilta.

Pysäköintijärjestelmän toimittaa Simplyture Aps, joka myös huolehtii järjestelmän ylläpidosta. Simplyture Aps on tietojenkäsittelijän roolissa, ja se noudattaa henkilötietojen käsittelyssään tietojenkäsittelysopimuksen määrityksiä. Asiakkaiden laskutuksen ja mahdollisen perinnän hoitaa pysäköintijärjestelmän toimittajan alihankkija Uuva Oy, joka toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä kaikkien laskutukseen liittyvien tietojen osalta. Uuva Oy hakee laskutukseen tarvittavat tiedot Traficomilta. Simplyture Aps:n alihankkijana Uuva Oy on sitoutunut noudattamaan tehtyä tietojenkäsittelysopimusta

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin tai muihin markkina- tai mielipidetutkimuksiin. Poliisin tai muun toimivaltaisen viranomaisen kirjallisesta pyynnöstä tietoja luovutetaan lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa..

  1. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatoimet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

  1. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Kiinteistössä työskentelevien ja vuokralla olevien, pysäköintipaikan vuokranneiden sekä tontin läpi työpaikalle ajavilta, tiedot säilytetään työsuhteen keston mukaan.

Ilmaisen (3 h) ja maksettujen pysäköintien kuvatallenne ja rekisterikilpi: 30 päivää pysäköinnin päättymisestä.

Maksamattomat pysäköinnit: 12 kuukautta pysäköinnin päättymisestä (luokiteltuna maksamattomiksi ja kaikki yksityiset tiedot poistettuina).

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada tutustua tietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
  • Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
  • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  1. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilö hyväksyy pysäköinnin ehdot pysäköimällä Prisma Kuopion tonttialueelle.

  1. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Henkilö hyväksyy pysäköinnin ehdot pysäköimällä Prisma Kuopion tonttialueelle.

  1. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

  1. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät kuvat säilytetään salasanasuojatussa matkapuhelimessa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.