Suoramarkkinointi tietosuojaseloste

Yhden toimijan tarkoitukseen tehty asiakasmarkkinointi
TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) 
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19 

1. Rekisterinpitäjä 

Osuuskauppa PeeÄssä
Postiosoite: PL 77, 70101 Kuopio 
Käyntiosoite: Savilahdentie 10
Y-tunnus: 0864235-8 

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi  

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

tietosuoja.peeassa@sok.fi 

4. Rekisterin nimi

Suoramarkkinointirekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan markkinointi- ja viestintätarkoituksissa uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja materiaalin lähettämiseen sekä palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen. Toimittamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Osuuskauppa PeeÄssä.

Henkilötietoja käsitellään markkinointi- ja viestintätarkoituksissa uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja materiaalin lähettämiseen sekä palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen.  

6. Käsittelyn peruste

Art. 6.1 a) Suostumus
Henkilötietoja käsitellään perustuen henkilön antamaan suostumukseen 

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun. 

8. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Suoramarkkinointiluvan antaneet henkilöt 

9. Käsiteltävät henkilötiedot 

Suoramarkkinointirekisteri sisältää tietoja henkilötietojen käsittelyyn suostumuksensa antaneista henkilöistä. Henkilöihin liittyvät tiedot ovat seuraavia:  

 • etu- ja sukunimi 
 • sähköpostiosoite 
 • puhelinnumero 
 • markkinointisuostumus ja/tai kielto 
 • katuosoite 
 • äidinkieli 
 • syntymävuosi tai syntymäpäivä tai ikä 

10. Kuvaus henkilötietoryhmistä 

Nimi, yhteystiedot, kieli, ikä, markkinointisuostumus tai –kielto 

11. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä 

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään joko suullisesti tai kirjallisesti käyttäen verkko- tai paperilomaketta.  

12. Vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.  

13. Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin 

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 

14. Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit 

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitetuissa markkinointi- ja viestintätarkoituksissa. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä henkilön käytettyä kielto-oikeuttaan tai kun on perusteltu syy olettaa, etteivät henkilötiedot ole enää täsmällisiä (esimerkiksi viestit eivät mene enää perille). 

15. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet: 

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen 
 • Oikeus tietojen poistamiseen 
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely) 
 • Vastustamisoikeus 
 • Oikeus peruuttaa suostumus 
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta) 
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

16. Suostumuksen peruuttaminen 

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Suostumuksen voi peruuttaa sähköisissä markkinointiviesteissä olevan linkin avulla tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. 

17. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle 

Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen. 

18. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot 

Kieleen ja ikään liittyviä henkilötietoja käytetään viestinnän kohdentamiseen. 

19. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset 

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Markkinointirekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.  

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. 

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.