Manuaalimaksu tietosuojaseloste

S-ryhmän manuaalimaksurekisteri  TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) 
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19
 

1. Rekisterinpitäjä 

Osuuskauppa PeeÄssä
Postiosoite: PL 77, 70101 Kuopio 
Käyntiosoite: Savilahdentie 10
Y-tunnus: 0864235-8
 

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot  

tietosuojavastaava@sok.fi 
 

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

tietosuoja.peeassa@sok.fi
 

4. Rekisterin nimi 

S-ryhmän Manuaalimaksurekisteri 

Antamasi tiedot kerätään ja tallennetaan Osuuskauppa PeeÄssä:n talouden asiakasrekisteriin. Henkilötietojasi käytetään maksusuorituksen tekemiseen.

5. Käsittelyn tarkoitukset  

Tietoja käytetään maksusuorituksen tekemiseen.

6. Käsittelyn peruste 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän kanssa maksutapahtuman yhteydessä solmitun sopimuksen toteuttamiseen ja vahingonkorvauksen maksamiseen sekä kirjanpitolakiin.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta 

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

8. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä 

Manuaalimaksujen saajat

9. Käsiteltävät henkilötiedot 

  • Nimi 
  • Pankkitilinumero 
  • Maksettu summa

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä 

Basware Banking, nimi, pankkitilinumero ja maksettu summa.
Paperinen arkisto, nimi, pankkitilinumero ja maksettu summa.

11. Vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme sisäisiä ja ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.  

Henkilötietoja käsitellään järjestelmätoimittajien konsulttien, SOK Palveluässän, SOK Talouden ja SOK IT palveluiden toimesta Suomessa ja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. 

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

12. Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin 

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

13. Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit 

Kirjanpitolain arkistointivaateen mukainen 

14. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet: 

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen 
  • Oikeus tietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista) 
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely) 
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta) 
  • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Suostumuksen peruuttaminen (rekisteröity)

Käsittelyperuste ei ole suostumus vaan sopimus.

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle 

Manuaalimaksua ei synny mikäli suorituksen maksamiseen tarvittavia tietoja ei luovuteta.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot 

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Taloushallinnon järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.  

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. 

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.