Lakisääteinen henkilötiedon

Lakisääteinen henkilötiedon käsittely turvallisuusvalvontatarkoituksissa

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

 1. Henkilötiedon käsittelijä

Osuuskauppa PeeÄssä

Postiosoite: PL 77, 70101 Kuopio

Käyntiosoite: Savilahdentie 10

Y-tunnus: 0864235-8

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

tietosuoja.peeassa@sok.fi 

 

 1. Rekisterin nimi

Lakisääteinen henkilötiedon käsittely

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on poliisin suorittaman viranomaisvalvonnan, toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden oikeusturvan sekä toimeksiantajien tietojensaantioikeuden turvaamiseksi laadittujen vartioinnin tapahtumailmoitusten käsittely, joka sisältää selvityksen vartioimistehtävissä havaituista kiinniottamiseen tai voimakeinojen käyttöön johtaneista tapahtumista.

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015

 1. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Tapahtumailmoituksessa

 • Toimenpiteiden kohteena olleen henkilön sukunimi, etunimet, henkilötunnus ja osoitetiedot.
 • Vartijan tiedot: etunimi, sukunimi

 

 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Yhteystiedot ja henkilötunnus

 1. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Henkilötiedot kerätään suoraan henkilöltä.

 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Toimivaltainen viranomainen, rikoksen tapahtumapaikan poliisilaitos Vartioimisliikkeen toimeksiantaja

 1. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 1. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on säilytettävä tapahtumailmoitukset kahden vuoden ajan niiden laatimispäivän kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötietoja sisältävät tapahtumailmoitukset on viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa hävitettävä. Tapahtumailmoitukset on säilytettävä siten järjestettyinä, että kuhunkin toimeksiantoon liittyvät ilmoitukset ovat viivytyksettä esitettävissä.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tapahtumailmoituksen osalta rekisteröidyn oikeudet toteutetaan vartioimisliikkeessä, joka toimii turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijana ja henkilötietojen lakisääteisenä rekisterinpitäjänä.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi on osoitettava kyseiselle vartioimisliikkeelle. Osuuskauppa PeeÄssä toimeksiantajana on henkilötietojen käsittelijä.

 1. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.

 1. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen.

 1. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

 1. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.